Regulamin przyznawania corocznej nagrody dla Najlepszego absolwenta Szkoły

 1. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu uchwala ufundować coroczną Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
 2. Nagroda będzie przyznawana przez Zarząd TPLO na podstawie informacji uzyskanych od Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu dla ucznia lub uczniów, najstarszego rocznika uczącego w systemie dziennym, którzy w danym roku szkolnym kończąc Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu otrzymali najwyższą średnią z wszystkich otrzymanych ocen na świadectwie ukończenia Liceum oraz uzyskali stopień minimum bardzo dobry z zachowania. W przypadku uzyskania identycznych wyników przez dwóch lub więcej uczniów nagroda zostanie przyznana każdemu z Nich
 3. Nagroda będzie przyznawana raz w roku szkolnym w okresie kwiecień – czerwiec
 4. Nagroda będzie miał formę:
  • Okolicznościowego medalu
  • Nagrody pieniężnej w wysokości określonej przez Zarząd TPLO
  • Tabliczki z danymi osobowymi na ścianie przy wejściu do Liceum
  • Okolicznościowy dyplom
 5. Celem przyznania nagrody jest umożliwienie jego laureatowi zdobywania dalszego wykształcenia oraz motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników

Primo inter Optimos- historia

Primo inter Optimos – pierwszy wśród najlepszych – to coroczna nagroda dla najlepszego absolwenta Liceum. Ustanowiono ją w kwietniu 1994 roku, decyzją zarządu TPLO. Jak napisał założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa – prof. Stefan Piotrowski: Inicjatywa ta ma inspirować do osiągania wysokich wyników w nauce i właściwych postaw życiowych przez wychowanków Szkoły.

Nagroda ma zarówno charakter finansowy, jak i symboliczny – najlepsi absolwenci otrzymują bowiem medal zaprojektowany przez Wojciecha Kałę – absolwenta Szkoły, artystę-rzeźbiarza. 18 czerwca 2005 r. podczas obchodów jubileuszu 90-lecia Liceum w holu przy wejściu głównym do szkoły umieszczono tabliczki z imionami i nazwiskami dotychczasowych laureatów nagrody i od tego czasu corocznie w czasie akademii pożegnalnej dla maturzystów zdobywca nagrody uroczyście odsłania tabliczkę z utrwalonym na niej swoim nazwiskiem.

Historia

Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w społeczności związanej z Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu zaczęły się pojawiać propozycje stworzenia stowarzyszenia, które jednoczyłoby tych, którym bliskie są ideały naszego Liceum. Propozycje takie były zgłaszane już wcześniej, ale właśnie teraz zaczęły nabierać konkretnych kształtów. Coraz silniejsza była potrzeba powołania organizacji skupiającej ludzi przyjaznych szkole, w tym przede wszystkim jej absolwentów w celu nawiązania przyjaznych i emocjonalnych związków między szkołą a jej wychowankami, gdyż korzyści z tego faktu byłyby przydatne dla obu stron. W sierpniu 1989 r. Rada Pedagogiczna oświęcimskiego Liceum podjęła decyzję o utworzeniu Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. 5 marca 1990 r. został powołany Tymczasowy Zarząd przyszłego Towarzystwa Liceum. Po kilku miesiącach wytężonej pracy promującej ideę zwłaszcza wśród absolwentów szkoły oraz usilnych prac przygotowawczych związanych ze zbliżającym się jubileuszem 75-lecia istnienia Liceum, dnia 12 czerwca 1990 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. 19 czerwca 1990 r. Towarzystwo otrzymało osobowość prawną, stając się organizacją zdolną do prawidłowej, różnorodnej działalności prawnej, ekonomicznej i społecznej. Dzięki temu aktowi prawnemu spełniło się marzenie pierwszego prezesa Zarządu Towarzystwa , nauczyciela Liceum, profesora Stefana Piotrowskiego, aby Szkoła była Domem, z którego wychodzi się w świat i aby do tego Domu można było po latach zawsze wracać i aby przy tych powrotach był zawsze ktoś, kto będzie mógł pełnić funkcję gospodarza i przyjaciela.